Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LUNATIC BAITS Z DNIA 01.11.2019r.

1. Słowniczek pojęć użytych w regulaminie sklepu LUNATIC BAITS:

1. Sprzedający – Lunatic Baits Kalina Wiśniewska, Wspólna 33, 95-200 Pabianice, NIP: 7311939102, REGON: 100658446.
2. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedającym ;
3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Lunatic Baits;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.lunaticbaits.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i zakupić Towar;
6. Towar – wszelkie produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym również te, które sprzedawane będą w tzw. przedsprzedaży (preorder);
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności cenę oraz rodzaj i liczbę Towaru;
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9. Formularz rejestracyjny - funkcjonalność sklepu www.lunaticbaits.pl, za pomocą której Kupujący może utworzyć swoje konto użytkownika, umożliwiające dokonywanie zakupu Towarów;
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.);
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.lunaticbaits.pl, w tym zasad zawierania za jego pośrednictwem Umów sprzedaży, składania zamówień, dostarczania zakupionego towaru klientowi, sposobów płatności, rodzajów wysyłki i dostawy wraz z ich kosztami, sposobów skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, a także form składania reklamacji i ich rozpatrywania.
1a) W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i skorzystania przez Klienta z promocji polegającej na zwrocie określonej kwoty na konto Klienta bądź saldo Klienta w sklepie Lunatic Baits, kwota zwrotu będzie proporcjonalna do wartości przedmiotów wyszczególnionych w dokumencie odstąpienia od umowy.
Oznacza to, że część kwoty jaką klient otrzymał w ramach wspomnianej promocji będzie uwzględniona jako kwota zwrotu za towary wyszczególnione w odstąpieniu od umowy.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz wzorcem umownym, o którym mowa w art. 3841 §1 Kodeksu cywilnego.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.lunaticbaits.pl, prowadzony jest przez Lunatic Baits Kalina Wiśniewska.
4. Klient może skontaktować się ze sklepem za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: sklep@lunaticbaits.pl, - telefon: +48 501140666, - listownie na adres pocztowy Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00. Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lunaticbaits.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Na podstawie art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sklep informuje Klienta na jego żądanie, w formie wybranej przez Klienta, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną.
7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Lunatic Baits. Wysłanie żądania, o którym mowa w poprzednim zdaniu, następuje poprzez kliknięcie przycisku „WYPISZ SIĘ”, znajdującego się na dole wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z serwisu oraz składania zamówień. Każda osoba, której dane osobowe Sprzedający przetwarza, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
3. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Lunatic Baits może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu poprzez dezaktywację konta Klienta w Sklepie, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności gdy Klient:
a. podał w Formularzu rejestracyjnym w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c. dopuścił się innych zachowań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Lunatic Baits.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody Lunatic Baits. W przypadku braku wyraźnej zgody wskazanej w zdaniu poprzedzającym indywidualne konto Kupującego nie zostanie zarejestrowane, a w przypadku dokonania rejestracji – zostanie dezaktywowane ze skutkiem natychmiastowym.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań sprzecznych z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Lunatic Baits,
e. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, w razie wątpliwości uznaje się nie za ofertę, lecz jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego o właściwościach Towaru, o którym mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.lunaticbaits.pl, dokonać wyboru danego towaru będącego w ofercie Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Klient ma możliwość dokonania zakupu po założeniu profilu na stronie www.lunaticbaits.pl. Klient może założyć profil bez dokonania rejestracji. Realizacja Zamówienia wobec Klienta, który założył profil bez dokonania rejestracji, nastąpi po dokonaniu przez niego zapłaty.
4. Klientom, którzy dokonali rejestracji i założyli profil przez Formularz rejestracyjny, przysługują szczególne uprawnienia: możliwość dokonywania Zamówień w drodze przedsprzedaży (preorder), możliwość korzystania z czasowych ofert specjalnych, kierowanych tylko do zarejestrowanych Klientów Sklepu.
5. Klientom, którzy nie dokonali rejestracji, nie przysługują uprawnienia wyrażone w pkt. 4.4. Ponadto zobowiązują się do dokonania zapłaty przed wysłaniem Towaru przez Sprzedającego.
6. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, równoważnego ze złożeniem Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy,
9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
10. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem oraz pobranie regulaminu przed złożeniem przez niego Zamówienia poprzez udostępnienie treści akceptowanego regulaminu w formie pliku możliwego do pobrania po kliknięciu w odnośnik „Regulamin do pobrania”.
11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lunaic Baits umowy sprzedaży.
12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Lunatic Baits- status zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
13. Umowę traktuje się za zawartą w chwili doręczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, w tym przed złożeniem Zamówienia, w formie, która umożliwi Klientowi trwałe utrwalenie Regulaminu, a także poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.


5. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i nie jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich lub innych dostawców przesyłek, którzy zostali wymienieni w momencie dokonywania Zamówienia.
3. Koszty dostawy zostają przedstawione w momencie dodania Towaru do Koszyka. Koszty dostawy zostaną wskazane również w podsumowaniu opisanym w pkt. 4.7 niniejszego Regulaminu. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od rodzaju konkretnego Zamówienia, w szczególności od wielkości przesyłki, wagi, miejsca wysyłki i sposobu płatności.
4. W przypadku gdy rodzaj dostawy nie jest dostępny dla danego Towaru lub Zamówienia, w szczególności ze względu na ograniczenia wielkościowe lub wagowe przesyłki, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
5. Przewidywany termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
6. Przewidywany termin realizacji, wskazany w poprzednim ustępie, nie dotyczy sprzedaży rzeczy przyszłych, które mają zostać wykonane w skonkretyzowanym indywidualnie w Zamówieniu terminie, a także w przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług. Przewidywany termin realizacji, wskazany w uprzednim ustępie, nie obowiązuje ponadto w przypadku tzw. przedsprzedaży (preorder). W każdym z powyższych przypadków Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

6. Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Każdemu Klientowi, będącemu jednocześnie Konsumentem, przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem sklepu Lunatic Baits. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Kupującego - dotyczy Kupujących nie zarejestrowanych za pomocą Formularza rejestracji, o czym mowa w pkt. 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności Towaru – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które powinno zostać wysłane na piśmie na adres sklepu lub w drodze wiadomości e-mail na adres sklep@lunaticbaits.pl oraz dostarczyć zamówiony Towar do Sprzedającego.
5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail (podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeśli został podany w przesłanym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa pkt. 7 ust. 1.4 niniejszego Regulaminu.
6. W zależności od przysługującemu Kupującemu okresu do odstąpienia od umowy, o czym jest mowa w pkt. 7 ust. 2 lit. a i b niniejszego Regulaminu, Kupujący jest zobowiązany do wysłania oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w dodatkowym formularzu na stronie internetowej.

2. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany przez Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Towar powinien zostać niezwłocznie odesłany przez Kupującego na adres: Lunatic Baits, Wspólna 33, 95-200 Pabianice.
3. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Kupującego do Sklepu.
4. Sprzedający informuje, iż jest uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru wysłanego na adres sklep@lunaticbaits.pl.
5. Towar, który Kupujący zwraca Sprzedającemu, powinien zostać opakowany w taki sposób, aby w trakcie transportu, w najwyższy z możliwych sposobów, została zniwelowana możliwość uszkodzeń
6. W przypadku Umownego terminu odstąpienia zwracany towar musi zostać przesłany w stanie niezmienionym, tzn. musi posiadać oryginalne metki, etykiety, naklejki itp., a także powinien być zapakowany w oryginalne kartony, pudełka, etui lub innego rodzaju opakowania, w których został przesłany, a także nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży wyłącznie na adres: Lunatic Baits, Wspólna 33, 95-200Pabianice.
7. Powyższe nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia przez Kupującego charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych w Sklepie rzeczy.

3. Wyłączenia od odstąpienia od umowy:
1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 8 Reklamacje
1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady
fizyczne lub prawne, Kupujący może:
1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za
wady.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres [ adres sklepu] lub poprzez e-mail na adres [ adres
mailowy sklepu]. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar
posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia
wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560
i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają
charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

 

Formularz Reklamacji/Zwrotu Towarów
  •